Infomøte om Pollivest 1. mars kl 18.00 på Sognefrukt

PolliVest er et utviklingsprosjekt finansiert av Grofondet, Norges birøkterlag, Honningcentralen, Innvik fruktlager, Hardanger Fjordfrukt, Sognefrukt og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Formålet med PolliVest er å øke bruk av honningbier til pollinering i frukt og bærdyrkingen i Hordaland og Sogn og Fjordane, og samtidig øke volum på honning levert til Honningcentralen fra disse to fylkene.

Pollineringsrettet birøkt er i dag benyttet i varierende grad i Hordaland og Sogn og Fjordane. Begge fylkene har stor frukt og bærproduksjon, med et totalareal på 13120 daa (Ldir) Behovet for bifolk til pollinering er estimert til å være 0,5 kube/daa gjennomsnittlig i frukt og bær. I bringebærproduksjon i tunell er det god dekning på bier, men i frukt og bær på friland er det ikke samme tradisjoner for bruk av pollineringsrettet birøkt.

Tall fra Hardanger fjordfrukt antyder en avlingsvekst på 15-30% ved bruk av bier til pollinering. Det ligger derfor et stort verdiskapningspotensiale i å utnytte synergiene mellom fruktdyrking og birøkt. Det er på samme tid stor etterspørsel etter mer vare i verdikjedene for både frukt og honning, og det er marked for all merproduksjon som følger av prosjektet.

 PolliVest ønsker å møte dyrkerne og informere litt rundt følgende:

  • Om prosjektet
  • Generelt om birøkt
  • Bienes biologi og adferd i frukthagen
  • Fordeler med pollineringsrettet birøkt
  • Grendevis pollinering og nødvendige hensyn i samarbeidet mellom dyrker og røkter
  • Hvordan bestille/leie kuber